Baza Firm Branzowo24.pl - Ogólnopolska baza firm, Lista Firm, Spis Firm, Wykaz Firm oraz Ogłoszenia Firm

Ogólnopolska baza firm i ogłoszenia
Baza Firm w Polsce

Dostępne już od
36

wizytówki firm
Baza Firm
Mapa Spis firm w Polsce

eMailRegulamin Branzowo.pl


Ogólne Warunki Umowy

Szanowny Kliencie!

W niniejszym regulaminie znajdziesz warunki Twojego Wpisu do katalogu i bazy firm Branzowo.pl KATALOG I BAZA FIRM administrowanego przez StockBrokers Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkoposlkim.

§ 1. Definicje.

Nabywca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2.7.2004 r. (Dz. U.2004.173.1807).

Rejestracjadodanie firmy do Branzowo.pl Baza Firm obejmujące informacje o firmie Nabywcy dokonanej poprzez rejestrację formularza na stronie www.branzowo.pl w zakresie umożliwionym przez Spółkę.

Baza Firmkatalog firm ogólnopolskiej bazy firm pod nazwą Branzowo.pl Baza Firm pod adresem internetowym www.braznowo.pl

OWUogólne warunki umowy o rejestracę firmy Nabywcy do Bazy Firm.

Wizytówka firmypozycjonowanie zarejestrowanej firmy w Bazie Firm, wykonanie wizytówki - umieszczenie wszelkich informacji o firmie, ofercie, działalności, produktach i usługach, danych adresowych i kontaktowych jak i zdjęcia w galerii zdjęć..

Administratrpracownik odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.

Użyte w Ogólnych Warunkach Umowy definicje oznaczają:

Spółka – StockBrokers Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.

§ 2. Przepisy ogólne - zakres obowiązywania.

1. Zawarte w niniejszym regulaminie ogólne warunki umowy (zwane dalej OWU) o rejestrację do bazy firm ogólnopolskiej pod nazwą serwisu internetowego Branzowo.pl Katalog i Baza Firm, (zwanej dalej Bazą Firm) pod adresem www.branzowo.pl

2. Zbiór OWU nie ma zastosowania do umów zawartych przez Spółkę z konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c.

3. Zapisy OWU ma zastosowanie wyłącznie do umów zawartych przez Spółkę z przedsiębiorcami.

§ 3. Zawarcie umowy.

1. Rejestracji do Bazy Firm Branzowo.pl Nabywca dokonuje albo poprzez wpisanie swoich danych firmy Nabywcy do formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.branzowo.pl w zakresie umożliwionym przez Spółkę albo poprzez podanie danych firmy Nabywcy administratorowi serwisu Spółki wraz z upoważnieniem do ich umieszczenia w wizytówce przez Spółkę.

2. Wszystkim Nabywcom nowo zarejestrowanym w Bazie Firm, Spółka umożliwia bezpłatną prezentację swoich danych umieszczonych we Wpisie w formularzu zgłoszeniowym, bez Usług i Dodatków do Wpisu, przez okres 14 dni.

3. Po upływie bezpłatnego okresu 14 dni od zarejestrowania Nabywcy w Bazie Firm, Nabywca traci prawo do nieograniczonej edycji Wpisu, o której mowa w § 5 ust. 1 OWU. W tym przypadku prawo do wyłącznej administracji Wpisem – łącznie z jego usunięciem z Bazy Firm, przechodzi na Spółkę.

4. Procedura opisana w § 3 ust. 3 nie ma zastosowania w przypadku zawarcia pomiędzy Spółką a Nabywcą umowy o Wpis firmy Nabywcy do Bazy Firm.

5. Zawarcie umowy o Wpis do Bazy Firm, następuje poprzez dokonanie wpłaty na konto spółki a faktura VAT jest wyrażenie zgody przez Nabywcę wobec Spółki na promocję wizytówki firmowej w wyszukiwarkach internetowych.

6. W przypadku zawarcia umowy o Wpis, Spółka doręcza Nabywcy fakturę VAT z tytułu zarejestrowania Wpisu firmy Nabywcy w Bazie Firm na czas określony przez strony.

7. Cena za Wpis zależna jest od czasu trwania umowy oraz wybranych elementów Usług i Dodatków do Wpisu.

§ 4. Przedmiot umowy.

W ramach umowy o rejestrację firmy Nabywcy do Bazy Firm, Spółka jako właściciel serwisu www.branzowo.pl pod nazwą StockBrokers Sp. z o.o. , zobowiązuje się udostępniać w serwisie w okresie obowiązywania umowy: przeznaczone do rozpowszechniania dane firmy Nabywcy podane przez niego w formularzu zgłoszeniowym w zakresie umożliwionym przez Spółkę lub wprowadzone w trybie edycji danych z użyciem hasła i loginu oraz zamówione przez Nabywcę elementy Usług i Dodatków do Wpisu.

§ 5. Wykonanie umowy.

1. W okresie 14 dniowego bezpłatnego zarejestrowania się do Bazy Firm, o którym mowa w § 3 ust. 2 OWU, Nabywca jest uprawniony do nieograniczonej aktualizacji i uzupełniania w serwisie Bazy Firm danych firmy Nabywcy podanych w formularzu zgłoszeniowym. Aktualizacja następuje poprzez ponowne wypełnienie (zmianę lub uzupełnienie danych Nabywcy) i przesłanie Spółce formularza zgłoszeniowego na stronie www.branzowo.pl albo poprzez podanie przez Nabywcę administratorowi Spółki danych firmy Nabywcy podlegających korekcie.

2. W okresie obowiązywania umowy o wizytówkę firmową Nabywca jest uprawniony do nieograniczonej aktualizacji i uzupełniania w serwisie Bazy Firm danych firmy Nabywcy podanych w formularzu zgłoszeniowym. Aktualizacja następuje przy użyciu przez Nabywcę hasła i loginu i wymaga wprowadzenia przez Nabywcę w serwisie Bazy Firm pod adresem www.branzowo.pl nowych danych firmy Nabywcy, które podlegają automatycznemu uaktualnieniu.

3. Nabywca dokonuje wprowadzenia wpisu, jego korekt i uzupełnień we własnym zakresie. Spółka nie jest odpowiedzialna za treść Wpisów Nabywcy.

4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem zaistniałych przeszkód technicznych w korzystaniu z Bazy Firm przez Nabywcę jak też przez osoby trzecie.

5. Pod pojęciem przeszkody techniczne w korzystaniu, o którym mowa w ustępie poprzednim, rozumie się: każdego rodzaju przeszkody techniczne uniemożliwiające Nabywcy albo osobom trzecim korzystanie z sieci internetowej, w tym z serwisu na stronie www.branzowo.pl , każdego rodzaju przeszkody techniczne związane z funkcjonowaniem serwisu www.branzowo.pl i z internetową emisją wizytówki firmowej.

6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wady w wizytówce firmowej wynikłe z winy Nabywcy, osób trzecich albo Spółki. W przypadku wadliwości wizytówki Nabywcy, Nabywcy nie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za jakiekolwiek straty – szkody, w tym związane z przeszkodami technicznymi w korzystaniu opisanymi w § 5 ust. 5.

7. Spółka jest upoważniona do usunięcia z Bazy Firm pod adresem www.branzowo.pl wizytówki firmowej zawierającej odesłania (linki) albo treści, niedozwolone przez odpowiednie przepisy prawa polskiego i międzynarodowego. W przypadku usunięcia Wpisu przez Spółkę na podstawie uprawnienia zawartego w zdaniu poprzednim, wynagrodzenie zapłacone tytułem wykonania umowy nie podlega w żadnym stosunku zwrotowi dla Nabywcy.

9. Spółka zastrzega sobie prawo do zmian technicznych w funkcjonowaniu serwisu Baza Firm pod adresem www.branzowo.pl. bez uprzedniego poinformowania bądź konieczności uzyskania zgody Nabywcy. Zmiany takie nie stanowią zmiany treści umowy pomiędzy Spółką a Nabywcą, o której mowa w § 4 OWU albo w § 3 ust. 2 OWU.

10. Serwis Baza Firm pod adresem www.branzowo.pl , w tym wszystkie wizytówki firm w serwisie Baza Firm pod adresem www.branzowo.pl od daty umieszczenia i zarejestrowania ich w serwisie Baza Firm pod adresem www.branzowo.pl, jest własnością Spółki.

§ 6. Rozwiązanie umowy.

1. W każdym okresie trwania umowy o wpisie, Spółce przysługuje prawo do rozwiązania umowy o wpis z Nabywcą. Rozwiązanie umowy następuje z dniem złożenia pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy od daty dostarczenia za potwierdzeniem nadania i odbioru pisemnego wypowiedzenia.

2. W przypadku rozwiązania umowy przez Spółkę, przed końcem jej obowiązywania oraz zaprzestania promocji wizytówki firmowej w wyszukiwarkach internetowych jak i w bazie firm branzowo.pl, Nabywcy przysługuje zwrot wynagrodzenia zapłaconego tytułem wykonania umowy. Zwrot wynagrodzenia następuje w odpowiednim stosunku do czasu, w którym umowa obowiązywała pomiędzy stronami.

3. W przypadku rozwiązania umowy przez Spółkę przed końcem jej obowiązywania, Nabywcy nie przysługuje żadne prawo ponad uprawnienie określone w ustępie poprzednim. W tym w szczególności Nabywcy nie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za jakiekolwiek straty – szkody związane z: obowiązywaniem umowy o wpis pomiędzy stronami, rozwiązaniem umowy przez Spółkę i z usunięciem wizytówki firmowej albo z nakładami związanymi z zarejestrowaniem w Bazie Firm Branzowo.pl.

4. W przypadku rozwiązania umowy przez Nabywcę przed końcem jej obowiązywania oraz zaprzestania emisji internetowej wizytówki firmowej bądź samodzielnego usunięcia wpisu przez Nabywcę z Bazy Firm, kwota wynagrodzenia dla Spółki zapłacona na podstawie § 3 ust. 6 i 7 OWU nie podlega w żadnym stosunku zwrotowi dla Nabywcy.

5. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy o wizytówkę firmową pomiędzy Spółką a Nabywcą, oraz w przypadku określonym w § 3 ust. 3 OWU, Nabywca traci prawo do nieograniczonej edycji Wpisu, o której mowa w § 5 ust. 1 i ust.2 OWU. W tym przypadku prawo do wyłącznej administracji wpisu – łącznie z jego usunięciem z Bazy Firm, przechodzi na Spółkę..

6. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy o Wpis pomiędzy Spółką a Nabywcą, oraz w przypadku określonym w § 3 ust. 3 OWU, Nabywca nie jest uprawniony do zgłaszania wobec Spółki roszczeń w zakresie sposobu edycji i emisji Wpisu w Bazie Firm, w tym do żądania usunięcia Wpisu z serwisu Baza Firm pod adresem www.branzowo.pl ., chyba że treść Wpisu rażąco narusza interesy Nabywcy bądź zawiera treści nieaktualne

§ 7.ochrona praw autorskich / ochrona baz danych.

1. Zabrania się kopiowania danych z serwisu www.branzowo.pl poprzez zautomatyzowane narzędzia informatyczne, programistyczne.

2. Zabrania się działań umyślnie ukierunkowanych na obciążenie serwera i całego serwisu internetowego www.branzowo.pl

3. Serwis www.branzowo.pl jest monitorowany i złamanie jednego z w/w punktów skutkować będzie powiadomieniem organów ścigania o popełnieniu przestępstwa.

§ 8.Pozostałe postanowienia.

1. Przesyłając poprzez formularz rejestracyjny Nabywca wyraża zgodę na gromadzenie swoich danych przez Spółkę jako administratora danych zarówno teraz jak i w przyszłości zgodnie z obowiązującym prawem a w szczególności w oparciu o ustawę o ochronie danych osobowych. Nabywca w każdym czasie ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

2. W przypadku nieważności jednego z postanowień niniejszego regulaminu, strony obowiązują w pozostałej części nie dotkniętej nieważnością.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Najlepsza wyszukiwarka firm, Lista Firm, Baza Firm, Katalog Firm, Spis Firm, Ogłoszenia Firm  Baza Firm

www.Branzowo24.pl - Ogólnopolska baza firm, ogłoszenia firm, lista firm, spis firm
Najlepsza Ogólnopolska Baza Firm z wyszukiwarką. – W naszym katalogu firm znajdziesz wizytówki przedsiębiorców z Polski, którzy promują swoje firmy i budują markę w Internecie. Katalog firm podzielony jest na branże, w których to znajdziesz aktualne adresy firm, szczegółowe informacje o firmach, oferty, produkty, opis działalności. Ponadto korzystając mapki odnajdziesz lokalizację firmy w mieście. Baza Firm Branzowo.pl oferuje Ci także możliwość skorzystania z najlepszej wyszukiwarki firm. Sam spis firm w internetowej bazie umożliwia skuteczny marketing w Internecie. Dzięki temu zwiększasz ruch na swojej stronie internetowej jak i sprzedaż oferowanych przez Ciebie usług. Pamiętaj ! Nasz katalog firm skutecznie promuje w Internecie. Najlepsze wizytówki firmowe i ich ogłoszenia promujące firmy w Internecie. Dołącz do najlepszej bazy firm w Polsce.
» Przypomnij hasło
x

Przypomnienie hasła w serwisie:


W celu przypomnienia hasła w serwisie prosimy o podanie Loginu oraz adresu eMail, który został podany przy rejestracji. Na podany adres zostaną wysłane dalsze instrukcje dotyczące przypomnienia hasła. Odbierz poczę i postępuj tak jak opisano w eMailu.